در جلسات شيمي درماني چه اتفاقي خواهد افتاد ؟

در هريك از جلسات شيمي درماني بر اساس زمان و ساعت تزريقي كه براي شما تعيين شده، تزريق انجام خواهد شد.

در نتيجه لازم است در روز تزريق، آزمايش خوني كه توسط پزشك معالج شما نوشته شده انجام دهيد.

بعد از انجام ازمايش خون و صرف زمان يكساعته ، جواب آزمايش آماده است و شما با جواب آزمايش خون به كلينيك شيمي درماني مراجعه خواهيد داشت.

در اتاق انتظار منتظر نوبت ويزيت پزشك خود خواهيد ماند.

در زمان ويزيت، انكولوژيست جواب آزمايش خون را رؤيت و وزن شما را اندازه گيري ميكند.

انكولوزيست در مورد شرايط جسمي و عوارض شيمي درماني از شما سؤال خواهد كرد.

در صورت نياز، معاينه فيزيكي نيز انجام خواهد شد.

بر اساس پاسخ آزمايش خون و شرايط جسمي شما دوز تزريق دارو مشخص ميشود.

سپس شما به قسمت تزريق داروي شيمي درماني مراجعه خواهيد كرد.

منشي يا پرستار شيمي درماني بر اساس پروتكل درماني و دوز تجويزي داروهاي شيمي درماني را از شما تحويل خواهد گرفت.

سپس شما در تخت مخصوص تزريق دراز مي كشيد.

پرستار در اتاق مخصوص داروهاي شيمي درماني را كه از شما تحويل گرفته، آماده تزريق مي نمايد.

بعد از گرفتن يك رگ مناسب با آنژيوكت ، داروهاي شيمي درماني به شما تزريق مي گردد.

 نوبت بعدي تزريق :

 در هر جلسه تزريق دارو و آزمايش خون نوبت بعدي شما در دفترچه بيمه نوشته شده و زمان تزريق بعدي شما تعيين مي گردد.

بايد توجه داشته باشيد تزريق شما فقط در صورتيكه شرايط جسماني و آزمايشگاهي شما اجازه دهد انجام خواهد شد.

و در صورتيكه سلول هاي خوني شما كاهش شديدي پيدا كرده باشد، و فرصت بيشتري براي بازسازي نياز داشته باشد، تزريق شما به تأخير مي افتد.

سپس فرصت زماني ديگري براي تزريق به شما داده خواهد شد تا با يك آزمايش خون مجدد مراجعه نماييد.

 

 زمان تزريق بعدي چگونه تعيين مي شود ؟

 بر اساس نوع برنامه شيمي درماني كه براي شما تعيين گرديده، در هر ملاقات، زمان و ساعت تزريق بعدي توسط تيم درماني شما تعيين ميگردد.

اين زمان بر روي كارت تعيين وقت شما ثبت مي گردد و شما در اين وقت مشخص جهت تزريق بعدي مراجعه خواهيد داشت.

ريزش مو به طور معمول از جلسه اول يا دوم تزريق شروع ميشود.
بنابراين ميتوان با توجه به روحيه شخص براي تهيه كلاه گيس شيمي درماني برنامه ريزي كرد. (توجه داشته باشيد كه كلاه گيس هاي مناسب افراد شيمي درماني با كلاه گيس هاي ارزان متفاوت است)